ภาษีนำเข้า มีอะไรบ้างที่ต้องชำระ 2566

ภาษีอะไรบ้างที่จะต้องชำระ

          สำหรับใครที่กำลังเป็นมือใหม่ เริ่มนำสินค้าเข้าจากต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการนำเข้าสินค้าเอง หรือการนำเข้าสินค้าผ่านบริษัทขนส่ง (Shipping) ก็จำเป็นที่จะต้องศึกษาข้อมูลเรื่องภาษีนำเข้า เนื่องจากการนำเข้าสินค้าทุกรูปแบบ เมื่อมีการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดน เมื่อสินค้าถึงประเทศปลายทาง ผู้นำเข้าจำเป็นที่จะต้องชำระภาษีอากรขาเข้าของสินค้านั้นๆ และทำตามระเบียบการนำเข้าของกรมศุลกากรซึ่งสำคัญมาก เนื่องจากต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ว่าแต่ว่า หากต้องการนำเข้าสินค้าจากจีน มีภาษีอะไรบ้างที่ต้องชำระ ไปดูกันเลย

ทำไมต้องเสีย ภาษีนำเข้า เมื่อนำเข้าสินค้าจากจีน

ภาษีศุลกากร หรือ อากร คือเงินรายได้ของประเทศที่กฎหมายกำหนดให้กรมศุลกากรเป็นหน่วยงานจัดเก็บจากการนำเข้าหรือส่งของออกไปนอกราชอาณาจักร โดยจะมีอัตราการนำเข้าแตกต่างกันไปตามการจัดพิกัดภาษีของสินค้าชนิดนั้นๆ ตามระบบฮาร์โมไนซ์ หรือมีชื่อย่อทางสากลว่า HS Code ที่ประกอบไปด้วยชุดเลขรหัส 6 หลัก ทำให้การนำเข้าสินค้าไม่ว่าชนิดใด หรือจากต้นทางประเทศไหน จำเป็นที่จะต้องเสียภาษี เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย มิเช่นนั้นจะมีบทลงโทษทั้งทางแพ่งและทางอาญา ดังนั้นการนำเข้าสินค้าจากจีนเองก็ต้องเสียภาษีเช่นเดียวกัน 

ภาษีนำเข้า มีกี่ประเภท อะไรบ้าง

ภาษีนำเข้า สำหรับการนำเข้าสินค้าจากจีน ไม่เพียงแต่มีแค่ภาษีอากรเท่านั้น แต่ยังมีภาษีอื่นๆ อีกที่ผู้นำเข้าจำเป็นจะต้องรู้และต้องชำระดังนี้

ภาษีนำเข้า

  • ภาษีอากรขาเข้า

เป็นการเก็บภาษีจากสินค้าที่นำมาใช้หรือบริโภคในประเทศ ซึ่งจะถูกเรียกเก็บเมื่อมีการนำเข้าสินค้าที่มีมูลค่าเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด สามารถคำนวณได้จากหลักการ “CIF”กล่าวคือ 

Cost (C) ราคาสินค้าหรือต้นทุน 

Insurance (I) ค่าประกันภัย ที่มีสองทางเลือกคือ ประกันภัยที่เคลมได้ และเคลมไม่ได้โดยใช้เพื่อการออกของเท่านั้น และ

Freight (F) ค่าขนส่ง 

โดยสินค้าแต่ละประเภทจะมีพิกัดทางภาษีแตกต่างกัน สามารถตรวจสอบได้โดยการระบุพิกัดภาษี หรือ HS Code ที่ใช้กันอย่างเป็นสากลเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน ยกตัวอย่างการคำนวณเช่น การนำเข้าสินค้าผ่านบริษัทขนส่ง (Shipping) ที่มูลค่าสินค้ารวมกับค่าขนส่งและค่าประกันภัยเกิน 1,500 บาท กรณีนี้จำเป็นที่จะต้องเสียภาษีอากรนำเข้า โดยอัตราภาษีจะสามารถคำนวณได้จากตัวแปร C, I และ F โดยนำเอามูลค่าของ CIF ไปคูณกับอัตราการนำเข้าของประเทศปลายทาง 

  • ภาษีสรรพสามิต

เป็นภาษีที่จัดเก็บจากสินค้าและบริการบางประเภทเท่านั้น เช่น สินค้าและบริการที่มีลักษณะฟุ่มเฟือย สินค้าที่ได้รับผลประโยชน์พิเศษจากภาครัฐ หรือสินค้าที่บริโภคแล้วมีผลเสียต่อสุขภาพและศีลธรรม รวมถึงผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม ยกตัวอย่างเช่น เครื่องดื่ม น้ำมัน สุรา ยาสูบ ไพ่ รถยนต์ เรือยอชต์ น้ำหอม พรมและสิ่งทอ หินอ่อนและหินแกรนิต เป็นต้น เพื่อให้ผู้บริโภครับภาระภาษีที่สูงกว่าปกติ โดยมีกรมสรรพสามิตเป็นหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบ โดยการคำนวณภาษีสรรพสามิตสำหรับการนำเข้าสินค้า จะคิดตามมูลค่าหรือปริมาณของสินค้าหรือบริการ แต่ไม่เกินอัตราที่ระบุไว้ในบัญชีพิกัด

  • ภาษีเพื่อมหาดไทย

สำหรับภาษีเพื่อมหาดไทย จะเป็นการเรียกเก็บภาษีเพิ่มขึ้น ต่อเมื่อมีการเก็บภาษีสรรพสามิตเท่านั้น ซึ่งจะสามารถคำนวณได้จาก ภาษีสรรพสามิต x อัตราภาษีเพื่อมหาดไทย (10%) ตัวอย่างสินค้าที่ต้องชำระภาษีสรรพสามิตและภาษีมหาดไทย เช่น น้ำหอม สุรา ยาสูบ ไพ่ แบตเตอรี่ เป็นต้น

  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ VAT 

เป็นส่วนที่เพิ่มขึ้นมาจากภาษีนำเข้าหรืออากรขาเข้า โดยจะเป็นการเก็บภาษีจากการจำหน่ายสินค้าหรือบริการ ซึ่งบริษัทขนส่งที่ให้บริการการนำเข้าสินค้าจากจีน มีลักษณะตรงเงื่อนไขในข้อของการให้บริการ จึงจำเป็นจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม แล้วเรียกเก็บภาษีส่วนนี้จากเจ้าของสินค้าเท่ากับที่จ่ายไป ยกเว้นกรณีที่การชำระภาษีขาเข้า ภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายต่างๆ ถูกระบุเป็นชื่อเจ้าของสินค้า ซึ่งภาษีมูลค่าเพิ่ม จะรับผิดชอบการเก็บโดยกรมศุลกากร และนำส่งให้กรมสรรพากร ในปัจจุบันอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ VAT ของประเทศไทยอยู่ที่ 7% 

ภาษีนำเข้า

วิธีชำระค่าภาษีอากร และค่าธรรมเนียมศุลกากร

เมื่อทราบรายละเอียดของภาษีนำเข้าสำหรับการนำเข้าสินค้าจากจีนแล้ว ผู้นำเข้าหรือผู้ประกอบการ จะต้องทำการชำระค่าภาษีต่างๆ เพื่อนำใบเสร็จการชำระไปประกอบกับเอกสารใบขนส่งสินค้า สำหรับทำการปล่อยสินค้าจากศุลกากรนั่นเอง โดยช่องทางการชำระค่าภาษีอากรและค่าธรรมเนียมศุลกากร มี 3 วิธีดังนี้

  1. ชำระด้วยตนเอง ที่หน่วยรับชำระเงินของกรมศุลกากร โดยสามารถชำระได้ด้วย เงินสด, บัตรภาษี, บัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต และเช็ค (Cheque) ของผู้ประกอบการ
  2. ชำระเงินในระบบ e-Payment เป็นรูปแบบการชำระเงินพร้อมกับการส่งข้อมูลใบขนสินค้า เพื่อตัดบัญชีธนาคารผู้นำเข้า ที่ลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากร ซึ่งกรณีที่นำเข้าสินค้าผ่านบริษัทขนส่ง (Shipping) ในขั้นตอนนี้จะถูกดำเนินการโดยบริษัทขนส่งที่นำเข้าสินค้ามาให้เรา
  3. ชำระเงินในระบบ e-Bill Payment เป็นการนำเอกสารที่ศุลกากรกำหนด ที่มี QR Code, Bar Code หรือเลขที่อ้างอิง ไปชำระค่าภาษีที่เคาน์เตอร์ของธนาคารหรือ Internet Banking รวมถึงช่องทางอื่นๆ ของธนาคารที่ทำความตกลงกับกรมศุลกากร

การชำระภาษีให้ถูกต้องครบถ้วน จึงเป็นอีกขั้นตอนที่ควรศึกษาและมองข้ามไม่ได้ เพื่อให้การนำเข้าสินค้าจากจีน เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย แต่ถ้าหากไม่อยากปวดหัวกับขั้นตอนการคำนวณภาษี การเลือกใช้บริการบริษัทขนส่งและนำเข้าสินค้าจากจีน จะช่วยอำนวยความสะดวกให้คุณได้ เพราะเรารวมบริการสั่งซื้อสินค้า นำเข้า และดำเนินการพิธีศุลกากรพร้อมชำระค่าภาษีแบบครบ จบในที่เดียว หมดกังวลทุกขั้นตอนการนำเข้าสินค้าจากจีน

Share this post with your friends